Re: Karistus.

#2
Vä­gi­val­la­ku­ri­te­gu­de lii­gi­ta­mi­se alu­seks on ta­gajär­je tõsi­dus, mit­te toi­me­pa­ne­mi­se koht, kus­juu­res koh­tu­le on jäe­tud pii­sa­valt ot­sus­tus­ruu­mi. Nii võib löö­mi­se, peks­mi­se ja muu ke­ha­li­se väär­koht­le­mi­se eest ka­ris­ta­da ra­ha­li­se ka­ris­tu­se või ku­ni kol­meaas­ta­se van­gis­tu­se­ga; jär­je­pi­de­va või suurt va­lu põhjus­ta­nud ke­ha­li­se väär­koht­le­mi­se eest ku­ni viieaas­ta­se van­gis­tu­se­ga; ras­ke ter­vi­se­kah­jus­tu­se eest aga 4–12-aas­ta­se van­gis­tu­se­ga. Ei saa ju öel­da, et po­le võima­lik kar­milt ka­ris­ta­da? Ent ülem-mää­rast täht­sam on va­li­da ohv­ri hu­vi­dest läh­tu­des meet­med, mis mõju­tak­sid kur­ja­te­gi­jat vä­gi­val­last hoi­du­ma. Ja se­da in­fot on enim koh­tu­ni­kul. Ka ka­ris­tu­se alammää­ra tõst­mi­ne po­leks la­hen­dus. Miks? Aga sel­lepä­rast, et pe­revä­gi­val­la as­jao­lud on tih­ti de­li­kaat­sed ja siin on va­ja võima­li­kult mit­me­ke­si­seid ka­ris­tusvõima­lu­si.


Ohv­ri kait­seks ja vä­gi­val­lat­se­ja mõju­ta­mi­seks saab ju­ba me­net­lu­se ajal ka­su­ta­da lä­he­ne­mis­keel­du; al­gusjär­gus prob­lee­mi­de kor­ral saab poo­led saa­ta rii­gi mää­ra­tud le­pi­ta­ja juur­de; ohv­ria­bitöö­ta­ja ai­tab ohv­rit ka siis, kui ku­ri­te­gu po­le re­gist­ree­ri­tud. Pe­revä­gi­val­la all kan­na­ta­va­te las­te hu­vi­des on val­mi­nud kri­mi­naal­me­net­lu­se sea­dus­ti­ku muu­da­tu­sed: kui koh­tus tun­nis­ta­mi­ne võib mõju­da kah­ju­li­kult lap­se psüühi­ka­le või te­gu on vä­gi­val­la või sek­suaal­se väär­koht­le­mi­se­ga, ei pea laps eelnõu jär­gi koh­tus­se il­mu­ma, vaid ka­su­ta­da saab te­ma va­ra­se­maid vi­deo­sal­ves­ta­tud ütlu­si.


Maail­ma rii­gid ka­ris­ta­vad pe­revä­gi­val­la eest eri­ne­valt: näi­teks Nor­ras, Itaa­lias ja Ser­bias on sel­le koh­ta eral­di pa­rag­rahv; Sak­sa­maal, Taa­nis ja Soo­mes kä­sit­le­tak­se muu­de vä­gi­val­la­ku­ri­te­gu­de kon­teks­tis. Ses­tap on mõist­lik us­ku­da, et ai­nuõiget lä­he­ne­mis­vii­si po­le. Te­gu on õigus-süstee­mi ta­va­sid jär­gi­va kom­bi­nat­sioo­ni­ga en­ne­ta­mi­sest ja ka­ris­tu­sest, et rea­gee­ri­da täie tõsi­du­se­ga iga­su­gu­se­le vä­gi­val­la­le, juh­tu­gu see ko­dus, koo­lis või tä­na­val, ol­gu ohv­riks nai­ne, laps või mees. Õi­gu­sa­nalüüs ei an­na se­ni alust väi­ta, et peak­si­me ruttama oma ta­va muut­ma.
The End is just the Beginning
Vasta

Mine “Seadused (riik)”